วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ความซื่อสัตย์คืออะไร


คำว่า "ซื่อสัตย์" มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า "ซื่อตรงและจริงใจ หรือ ไม่คิดคดทรยศ หรือ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง"
ครอบครัวต้องทำอย่างไร
หน้าที่หรือความรับผิดชอบของครอบครัว ที่จะต้องร่วมกันสร้างความซื่อสัตย์ให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นคือการสร้างจิตสำนึกขึ้นในตัวของบุคคลในครอบครัว  โดยเริ่มต้นที่ตนเองก่อน  โดยการทำตนเป็นคนซื่อสัตย์ต้นแบบ  ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว  ต้องทำตนเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์แห่งความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ขณะเดียวกันผู้คนในครอบครัวต้องร่วมกันแสดงพลังแห่งการสนองตอบ บนพื้นฐานของจิตสำนึกขึ้นมา
นั่นคือการแสดงออกบนวิถีแห่งความซื่อสัตย์ต่อกันในทุกรณี  จริงใจต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกัน บนพื้นฐานแห่งการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  ในเมื่อแต่ละครอบครัวสร้างจิตสำนึกของความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในจิตใจที่บริสุทธิ์แล้ว  จิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์ย่อมต่อยอดออกไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่โดยมิต้องสงสัย เพราะจิตสำนึกนั้นได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของผู้คนในแต่ละครอบครัวแล้ว
ซื่อสัตย์คือสัตย์ซื่อ
ต้องยึดถือเป็นต้นหน
ซื่อสัตย์เกิดที่ตน
ในทุกคนจึงต้องมี
ซื่อสัตย์เริ่มที่บ้าน
ร่วมประสานเพื่อศักดิ์ศรี
ซื่อสัตย์คือความดี
บ้านเมืองนี้จะร่มเย็น
ซื่อสัตย์จะเกิดก่อ
ผลิแตกหน่อมาให้เห็น
ซื่อสัตย์ทำให้เป็น
อย่าทำเล่นจะเสียงาน
ซื่อสัตย์เถิดพี่น้อง
ไทยทั้งผองร่วมประสาน
ซื่อสัตย์เริ่มที่บ้าน
แผ่กิ่งก้านสร้างสังคม